EVITA UNA SANCIÓ: LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES

EVITA UNA SANCIÓ: LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES

 

La Llei Orgànica de Protecció de Dades té com a objectiu principal garantir i protegir les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques  pel que fa al tractament de les seves dades personals, especialment vetlla per salvaguardar l’honor i la intimitat personal i familiar de tots els ciutadans. El no compliment de la mateixa pot acabar en una sanció bastant elevada com veurem una mica més endavant. Per això hem cregut convenient dedicar el post d’avui a parlar-vos d’aquesta llei que ens afecta diàriament a tots nosaltres. Però, anem a veure amb més detall quins són els seus àmbits d’actuació, quins són els seus principis bàsics i com podem evitar la tan temuda multa.

La Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) s’aplica a totes les dades de caràcter personal registrades en format físic, tant en el sector privat com en el públic. El seu àmbit d’aplicació és tot el territori espanyol i estan exemptes tots els fitxers de persones físiques de caire personal o domèstic, els fitxers sotmesos a la normativa sobre protecció de matèries classificades, els documents que facin referencia a la investigació de delinqüents i terroristes, de les forces de seguretat i de les forces armades. Així doncs, totes les empreses i emprenedors han de complir obligatòriament la LOPD per garantir la privacitat dels seus clients, treballadors, socis, proveïdors, etc.

Business archive in folders, 3d illustration

Quins són els principis de la LOPD

El primer principi de la llei ens parla de la qualitat de les dades, és a dir, les dades recollides han de ser adequades, pertinents i no excessives en relació amb la finalitat de la seva recollida, i s’han obtenir de manera legítima. Aquestes dades tampoc es podran fer servir per a cap altre motiu que no sigui el justificat per la seva recollida, i han de ser veraces, de no ser així seran cancel·lades. Tampoc es poden emmagatzemar indefinidament, sinó que s’han d’eliminar un cop ja no tinguin la utilitat inicial. El segon y tercer principi ens parla del dret de l’afectat a la informació de la recollida de dades i de l’existència d’un fitxer on quedaran guardades. Les dades referents a la salut i als arxius especials també queden contemplades en la LOPD, així com l’accés de les mateixes per part de tercers.

Evitant una sanció

La Llei compta amb un organisme independent que s’encarrega de vetllar pel bon compliment de la mateixa: L’Agencia de Protecció de Dades. Aquesta agencia és també l’encarregada, entre altres coses, de sancionar a totes les persones i entitats que no respectin la llei, amb sancions que poden anar des dels 600 als 600.000 euros, depenent del tipus d’infracció (lleu, greu o molt greu). El desconeixement de la llei i de la seva implicació a la nostra empresa, ens pot costar molt car si infringim alguns dels seus articles, per això a ESEC Centre de formació de Sabadell posem al teu abast un curs dedicat a totes les persones relacionades amb el tractament de la informació, proporcionant tota la informació referent a la LOPD i quines són les nostres funcions per tal d’evitar problemes amb L’Agencia de Protecció de Dades.

esec cursos formacio sabadell