La metodologia LEGO Serious Play: molt eficaç per prendre decisions complexes

La metodologia LEGO Serious Play: molt eficaç per prendre decisions complexes

LEGO Serious Play es una metodologia d’origen escandinau al servei de l’educació i de l’empresa, un model que ofereix grans avantatges a l’hora de prendre decisions a problemes complexos.

Molt ben sustentada conceptualment i científicament, obre espais a la contribució de tots els integrants d’un equip, més enllà del seu líder. Reforça el compromís i la implicació, a més de la cooperació i un autoconcepte positiu en cada un dels participants.

Presa de decisions complexes a les empreses

En les organitzacions cal prendre decisions complexes. Molts cops no hi ha una única resposta possible, i fer participar els equips resulta del tot rellevant per arribar a un consens sobre la solució idònia. En les decisions compartides, queda molt clar el que es vol, i queda clar per a tots.

En general, a les persones ens agrada fer la nostra contribució en un projecte, que es compti amb nosaltres. A més, en un món tan canviant i complex com el d’avui en dia, calen noves solucions per aconseguir que els equips treballin de forma òptima. I amb LEGO Serious Play s’aconsegueix fer encaixar aquestes dues peces de forma sostenible en el temps.

Les neurociències en el fonament d’aquesta metodologia

La metodologia es basa en construir representacions físiques amb les peces de LEGO. Se sap que, quan fem treball manual, connectem amb la nostra intuïció. Podem, llavors, fer evidents qüestions que en una primera instància romanen amagades a la nostra consciència.

Entre el 70 i 80 per cent de les cèl·lules cerebrals estan connectades amb les mans. L’evolució de la raça humana està lligada al desenvolupament de les habilitats manuals. Per això aquesta metodologia és tan útil i obté tan bons resultats.

S’ha descobert que la Lucy, l’homínid de l’espècie Australopithecus afarensis, amb més de 3,2 milions d’anys d’antiguitat, tenia una capacitat cranial d’entre 380 i 450 cm3. Tenia cinc dits a les mans, com nosaltres, però no era capaç de connectar el polze amb el dit petit.

En canvi, el primer homínid que va començar a saber fer servir les mans va ser l’Homo habilis, el cervell del qual media ja uns 600 cm3. La capacitat de manipular s’associa amb el desenvolupament del cervell, i amb la capacitat d’aprendre coses noves.

“L’ús de les mans per manipular i construir el món no és només una cosa profundament humana, sinó també un mètode primordial que el cervell utilitza per construir el seu propi coneixement del món.” ─Piaget

Element clau per a l’aprenentatge efectiu: el joc

El joc és una de les millors estratègies per a un aprenentatge efectiu. Les persones fem servir la imaginació i aprenem fent les coses. És el famós “learning by doing”.través del joc s’estrenyen els vincles socials, es potencia el desenvolupament cognitiu, i les competències constructives. A més, és una via d’expressió emocional. Els humans aprenem i descobrim a través del joc.

metodologia-lego-per-a-empreses

En la metodologia LEGO Serious Play el joc n’és la base. Hi ha una raó neurològica. Quan gaudim amb una activitat, posem en marxa el neocòrtex; les estructures prefrontals s’obren a l’aprenentatge.

En canvi, passa tot el contrari quan estem sotmesos a pressió, moment en què es genera estrès o ansietat. En aquest cas, s’activen els mecanismes primitius de defensa i el nostre cervell es bloqueja i rebutja tot el que ve de fora.

És per això que amb aquesta metodologia s’obtenen tan bons resultats. Totes les persones d’un equip s’impliquen a l’hora de resoldre un problema, tots estan en igualtat de condicions, tota participació en el joc és rellevant, i la resposta que s’obté és grupal.

Metàfores i storytelling: vehicles de comunicació

“Sovint creiem que els problemes es resolen des de la raó, i certament no és així. Les persones tenim visions diferents de les coses i les implicacions emocionals hi són sempre presents.

Les emocions es vehiculen a través de les construccions amb LEGO i es tenen en compte com a elements en la presa de decisions. Per integrar i assimilar una decisió, la persona ha de ser capaç d’integrar-la des d’un punt de vista emocional.” ─ Jordi Pagès

L’ús d’eines com el llenguatge indirecte, a través de la narració i les metàfores ajuden a prendre consciència i a agafar perspectiva. Els conceptes abstractes es poden concretar més fàcilment a través de les peces de LEGO, per a una millor contemplació i comprensió del que està passant.

Com funciona una sessió de LEGO

Una sessió de LEGO té una estructura basada en un procés central. S’arrenca amb una breu preparació, més una pregunta clara i precisa, que és el desafiament, el tema que cal resoldre. A través de la construcció amb les peces de LEGO es concreten idees. La construcció s’explica en el context de la pregunta, i s’obre un procés de reflexió.

Aquest procés es va repetint, pot arribar a passar fins a set fases diferents, partint de la individualitat a la col·lectivitat, i es va avançant en la resposta. Al final, es prenen decisions i s’acorden un principis bàsics que permetran implantar després la solució. Per això, i malgrat que el pla d’acció no es contempla com a resultat de la sessió, sí és cert que acaba per ser-ne una conseqüència natural.

Aquestes tècniques s’apliquen en funció de la complexitat, i es fan dissenys ‘ad hoc’ en funció de l’empresa. Normalment es treballa amb equips relativament petits, i la durada mitjana de les sessions es troba entre 8 i 12 hores. Quan els equips son grans, es subdivideixen en equips més petits.

Aplicacions empresarials amb resultats sorprenents

Són molts els casos en què s’aplica aquesta metodologia amb resultats sorprenents. Des de temes com el compromís dels equips, la cerca de solucions compartides, assumptes estratègics o l’efectivitat en les reunions en són alguns exemples.

És un model que fomenta el desenvolupament del lideratge, la cooperació, la perseverança i l’altruisme, l’autoconcepte positiu.

Des d’ESEC donem les gràcies a Jordi Pagès amb qui ens hem entrevistat per tal de poder redactar aquest article. Esperem que trobis tan interessant com nosaltres aquesta innovadora metodologia LEGO Serious Play.

Jordi Pagès és consultor, coach i psicòleg especialitzat en educació i organitzacions. És docent a ESEC. La seva expertesa professional se centra en quatre àrees d’influència: l’increment de la productivitat, la disminució de la rotació, la gestió del personal i l’eficàcia en la gestió de RRHH. Aplica la metodologia LEGO Serious Play amb programes personalitzats ‘ad hoc’ per a empreses.